OoKoo-hanke

OoKoo (Opinnollistava kuntoutus – kaikille toisen asteen koulutus) -hankkeen toiminta-aika on 1.1.2018 – 30.9.2020. OoKoo-hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto, Siun Sote, Joensuun kaupunki, Riveria sekä Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 -vuotiaat toisen asteen opiskelijat Joensuun alueella, joilla on lisätuen tarvetta: haasteita mielenterveydessä ja elämänhallinnassa, jotka vaikuttavat opinnoissa selviytymiseen. Tällöin heillä on riski syrjäytyä opintojen keskeytymisuhan tai keskeytymisen vuoksi. Lisäksi he saattavat jäädä ilman toisen asteen koulutusta mielenterveyden haasteiden tai yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Toinen tärkeä kohderyhmä ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt oppilaitoksissa, opiskelijoiden koulutussopimuspaikoissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä Ohjaamossa.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että mielenterveyden haasteita omaavat nuoret saavat lisätukea toisen asteen opintoihinsa ja sen jälkeen on luotu malli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan kokemusasiantuntijoita toimimaan opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on myös kouluttaa hankkeen loppuvaiheessa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, miten kohdata ja ohjata kun kysymyksessä on nuori, jolla on todettu mielenterveyden häiriö.

Toimenpiteitä

Opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja tuki opintojen loppuun saattamiseksi:

 • Opinnoissa osallistava tukeminen ja henkilökohtainen oppimisen ohjaus
 • Kokonaisvaltainen kuntoutumisen tukeminen
 • Oppimisen apuvälineiden selvittely
 • Koulutussopimuksen ja työpainotteisen opiskelun aikainen tuki sekä työpaikkaohjaajan tukeminen ja konsultointi
 • Kotikäynnit ja huoltajayhteistyö
 • Henkilökohtaisten tulevaisuuden suunnitelmien teossa avustaminen
 • Tarvittaessa yksilöllinen opiskelupaikkoihin tutustuminen ja koulutuskokeiluihin ohjaaminen
 • Yhteistyö nuorten hyväksi toimivien verkostojen ja hankkeiden kanssa
 • Ryhmätoimintojen järjestäminen
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ja kokemusasiantuntijakoulutuksen järjestäminen
 • Koulutuksen järjestäminen sidosryhmille hankkeen loppuvaiheessa

Hankkeeseen osallistuminen ei aiheuta kustannuksia kohderyhmille. Hankkeeseen voi tulla mukaan opiskelijan sidosryhmien kautta tai ottamalla itse yhteyttä.

Yhteistyötä verkostoissa

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mielenterveys– ja päihdepalvelujen, työelämäpalvelujen, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.
Yksilöllisen tuen lisäksi hankkeen aikana järjestetään vertaisryhmätoimintaa kohderyhmän tarpeiden mukaan.
Hankkeen aikana koulutetaan vapaaehtoisia tukihenkilöitä mielenterveyskuntoutujille jokaiseen Pohjois-Karjalan kuntaan. Kouluttajina toimivat hankkeen työntekijät sekä verkoston eri alojen asiantuntijat.
Hankekumppanuus ja yhteistyö eivät aiheuta kustannuksia sidosryhmille eikä hankkeen toimintaan osallistuville henkilöille.

Yhteystiedot:

Kirkkokatu 17 B 23,
80100 Joensuu

Hankeasiantuntija, yhteisöpedagogi/sairaanhoitaja
Vilma Vartiainen
p. 044 550 3139
vilma.vartiainen@pkmielenterveydentuki.fi

Hankeasiantuntija, ammatillinen erityisopettaja/mielenterveyshoitaja
Soile Joutsen
p. 044 730 9011
soile.joutsen@pkmielenterveydentuki.fi